Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η πολιτική ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας προϊόντων αρτοποιίας «ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ», συνίσταται κατ’ αρχήν στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών αναφορικά με την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων αρτοποιίας της εταιρίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρία, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων με βάση το διεθνές πρότυπο IFS version 6.1, το οποίο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της από την παραλαβή των α’ υλών μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων μας στους πελάτες μας.

Όλοι εμείς η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας, δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

 1. Την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά IFS v1
 2. Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ότι αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων
 3. Τον σεβασμό στο προσωπικό της εταιρίας μας που πιστεύουμε ότι αποτελεί την βάση για μια υγιή επιχείρηση.
 4. Την αυστηρή επιλογή των προμηθευτών μας.
 5. Τη διαρκή βελτίωση των πρακτικών μας // GMP και GHP.
 6. Την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της συνεχόμενης βελτίωσης των παραγωγικών πρακτικών μας.
 7. Τον αυστηρό έλεγχο των προμηθευτών και συνεργατών μας.
 8. Την προστασία της εταιρίας από οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική απειλή και κακόβουλη ενέργεια (food defense | Food fraud)
 9. Τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας.
 10. Την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.
 11. Την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων.
 12. Την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του συστήματος και τη βελτίωση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και περιβάλλοντος εργασίας
 13. Την παρακολούθηση όλων των δεικτών που έχουν τεθεί και σχετίζονται με την ασφάλεια των παρεχόμενων προϊόντων // ανά τμήμα
 14. Τη δέσμευση για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις και με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια και ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
 15. Την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από την οποία επέρχεται η περιβαλλοντική ισορροπία και η τοπική ανάπτυξη.
 16. Την καλλιέργεια θετικού κλίματος εργασίας, την επικοινωνία της διάθεσης της εταιρίας να ακούσει όλες τις προτάσεις βελτίωσης και την παρότρυνση των εργαζομένων προς την αυτόβουλη/ανεξάρτητη βελτίωση των παραμέτρων εργασίας και διασφάλισης ποιότητας, ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς στο να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων.
 17. Την παροχή όλων των διαθέσιμων πόρων που απαιτούνται για να υλοποιηθούν βελτιώσεις που προτείνονται από το προσωπικό
 18. Την παραδειγματική ηγεσία με σκοπό την δημιουργία συμπεριφορών και συνηθειών που να προάγουν την αυτοβελτίωση και την ενεργό συμμετοχή όλων στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας

Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της «ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ».

Πιστοποιητικά

TUV AUSTRIACertificate
Vegan Trademark Certificate of Registration
The Vegan Society